Mengetahui 

Kepala sekolah kami 

Ustadz sriyono

Misi-misi kami